А.К. Мыңжасар, & Ж.М. Жаксибаева. (2023). БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 405(5), 205–220. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.586