А.А. Доскараева, О.Х. Мұхатова, А.К. Шашаев, & Жәлиқызы Р. (2023). XIX ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМ ФЕНОМЕНІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», 402(2), 79–97. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.456