Salkynbayeva, F. ., Tayauova Gulzhanat , T. G. ., Saiymova Meiramkul Dulatkyzy , . M. ., Abdishova Gulbakhyt , G. ., & Makenova Aigul , M. A. . (2023). DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS AN EFFECTIVE WAY TO SOLVE THE PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT. Научный журнал «Вестник НАН РК», 402(2), 430–439. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.485