Nurmaganbetova, B., Rysmakhanova , G. . ., Kushenova Maira , K. M. ., Mashayeva Ayagoz , M. A. ., & Ospanbayeva Aliya , O. A. . (2023). THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE SPHERE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Научный журнал «Вестник НАН РК», 401(1), 382–394. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.446