Babazhanova Zhanat , Z. ., Bekesheva, D. ., Oralbayeva , A. ., Primbetova, S. ., & Tolysbayeva Marzhan , T. M. . (2023). ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ: . Научный журнал «Вестник НАН РК», 401(1), 290–303. https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.438