Kadyrova, A. ., Davletbayeva , . N. ., Babazhanova Zhanat , Z. ., Tolysbayeva , T. M. ., & Bogdanova Yelena , Y. . (2022). DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 322–338. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.411