Sartova, R. ., Babazhanova, Z. ., Margarita Zholayeva, M., Tolysbayeva, M. ., & Tasmaganbetov, A. . (2022). EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURE: EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURE. Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 425–436. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.418