Abdykerimova, . E. ., Turkmenbayev , A., Куанбаева, Б., & Kochanova, G. . (2022). КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 5–22. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.386