Lobanov Vladimir Aleksandrovich, Kaledin Anatoly Petrovich, Yuldashbayev Yusupzhan Artykovich, Filatov Anatoly Ivanovich, Ostapchuk Artem Mikhailovich, Makeeva Vera Mikhailovna, Stepanova Marina Vyacheslavovna, & Baimukanov Dastanbek Asylbekovich. (2020). RESEARCH RESULTS OF DECOY DUCKECOLOGY. Научный журнал «Вестник НАН РК», (3), 43–50. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/430