Imanbayeva, Z., Kusainov, H., Azhaipova, I., Aldashova, G., & Niyazbayeva, A. (2022). WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING SYSTEM IN THE ENTERPRISE. Научный журнал «Вестник НАН РК», (2), 300–312. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.288