A. Kassimgazinova, D. Aiguzhinova, R. Sartova, G. Kenzhetayeva, K. Khassenova, & D. Akhunova. (2022). ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА ӘСЕРІ. Научный журнал «Вестник НАН РК», (2), 327–342. https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.290