Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna, & Imanbayev Azamat Zhanatuly. (2019). METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION. Научный журнал «Вестник НАН РК», (2), 220–225. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1748