Akimbekov Amin Richardovich, Iskhan Kairat Zhaleluly, Aldanazarov Smatulla Smanovich, Aubakirov Khamit Abilgazievich, Karynbayev Amanbay Kambarbekovich, Rzabayev Tolybek Serikbayevich, Geminguli Mukhatai, Asylbekov Shyngys Bazarbekovich, & Baimukanov Aidar Dastanbekuly. (2019). MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG STOCK OF THE KAZAKH HORSE OF JABE TYPE IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION. Научный журнал «Вестник НАН РК», (2), 146–160. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1731