Atayeva M., Basikin, M., Kassymova G. K., Sydyk L, Triyono M. B., Arpentieva M. R., Dossayeva S. K., Kivlenok T. V., & Klepach Yulia Vladimirovna. (2019). IMPROVING STUDENTS’ SELF EFFICACY IN SPEAKING ENGLISH BY USING GROUP-PRESENTATION . Научный журнал «Вестник НАН РК», (6), 222–230. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1225