Griksas Styapas Antanovich, Kalashnikov Valery Vasilievich, Dzhanabekova Gulmira Kumiskalievna, Funikov Grigori Albertovich, Ovchinnikov Anatoly Viktorovich, Kulmakova Natalia Ivanovna, Epifanov Victor Gennadiyevich, KhramtsovVitaly Vasilyevich, Sarimbekova Saule Nurgaliyevna, & Erezhepova Makpal Shamakhanovna. (2019). PRODUCTIVITY AND BIOLOGICAL FEATURES OF PIGS OF DOMESTIC AND CANADIAN BREEDING . Научный журнал «Вестник НАН РК», (5), 29–35. извлечено от https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1170