(1)
Nurpeisova Ardak; Niyazbekova Shakizada; Dagmirzaev Omirbek; Dzholdosheva Tamara; Kolesnikova Elena; Mandrazhi Zarema; Maisigova Leila A.; Kurmankulova Roza Zhumagasievna. STATISTICAL ANALYSIS OF VARIABILITY OF DATA OF THE AGRARIAN SECTOR OF KAZAKHSTAN ECONOMY. ВНР 2020, 165-172.