(1)
Berezyuk Vladimir Grigorievich; Kuzembayev Serik Babaevich; Sikhimbayev Muratbay Ryzdikbayevich; Absadykov Bakhyt Narikbayevich. BLAST-WAVE IMPULSE COMPACTION OF THE VISCOELASTOPLASTIC MOLDING SAND. ВНР 2020, 34-40.