(1)
Nurmaganbetova, B.; Rysmakhanova , G. . .; Kushenova Maira , K. M. .; Mashayeva Ayagoz , M. A. .; Ospanbayeva Aliya , O. A. . THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE SPHERE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. ВНР 2023, 401, 382-394.