(1)
Sartova, R. .; Babazhanova, Z. .; Margarita Zholayeva, M.; Tolysbayeva, M. .; Tasmaganbetov, A. . EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURE: EFFICIENCY OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURE. ВНР 2022, 425-436.