(1)
Kaztuganova Ainur; Omarova Aklima; Stamgazyev Ramazan; Karomat Dilorom; Nurbaeva Dinara. ETHNOMUSIC, ETHNOPHORE, ETHNOGRAPHER. ВНР 2021, 322-328.