(1)
Lobanov Vladimir Aleksandrovich; Kaledin Anatoly Petrovich; Yuldashbayev Yusupzhan Artykovich; Filatov Anatoly Ivanovich; Ostapchuk Artem Mikhailovich; Makeeva Vera Mikhailovna; Stepanova Marina Vyacheslavovna; Baimukanov Dastanbek Asylbekovich. RESEARCH RESULTS OF DECOY DUCKECOLOGY. ВНР 2020, 43-50.