(1)
Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna; Seilova Nurgul Abadullaevna; Tynymbayev Sakhybay; Tereikovska Liudmyla Alekseevna; Imanbayev Azamat Zhanatuly. METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION. ВНР 2019, 220-225.