(1)
Tulibayeva Zhuldyz; Allaeva Nigora; Ustagaliyev Ernar. SOME REMARKS ON THE DOCUMENTS ON THE HISTORY OF THE KHANATE OF KHIVA. ВНР 2019, 229-235.