(1)
Atayeva M.; Basikin, M.; Kassymova G. K.; Sydyk L; Triyono M. B.; Arpentieva M. R.; Dossayeva S. K.; Kivlenok T. V.; Klepach Yulia Vladimirovna. IMPROVING STUDENTS’ SELF EFFICACY IN SPEAKING ENGLISH BY USING GROUP-PRESENTATION. ВНР 2019, 222-230..