(1)
Griksas Styapas Antanovich; Kalashnikov Valery Vasilievich; Dzhanabekova Gulmira Kumiskalievna; Funikov Grigori Albertovich; Ovchinnikov Anatoly Viktorovich; Kulmakova Natalia Ivanovna; Epifanov Victor Gennadiyevich; KhramtsovVitaly Vasilyevich; Sarimbekova Saule Nurgaliyevna; Erezhepova Makpal Shamakhanovna. PRODUCTIVITY AND BIOLOGICAL FEATURES OF PIGS OF DOMESTIC AND CANADIAN BREEDING. ВНР 2019, 29-35..