[1]
Сейтмуратов, А., А. Нургалиева, А.Н., С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева и А.Б. Сақулова 2024. МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 407, 1 (фев. 2024), 269–282. DOI:https://doi.org/10.32014/2024.2518-1467.672.