[1]
Nurpeisova Ardak, Niyazbekova Shakizada, Dagmirzaev Omirbek, Dzholdosheva Tamara, Kolesnikova Elena, Mandrazhi Zarema, Maisigova Leila A. и Kurmankulova Roza Zhumagasievna 2020. STATISTICAL ANALYSIS OF VARIABILITY OF DATA OF THE AGRARIAN SECTOR OF KAZAKHSTAN ECONOMY. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 4 (авг. 2020), 165–172.