[1]
А.А. Доскараева, О.Х. Мұхатова, А.К. Шашаев и Жәлиқызы Р. 2023. XIX ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ МҰҒАЛІМ ФЕНОМЕНІ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 402, 2 (апр. 2023), 79–97. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.456 .