[1]
Salkynbayeva, F. , Tayauova Gulzhanat , T.G. , Saiymova Meiramkul Dulatkyzy , .M. , Abdishova Gulbakhyt , G. и Makenova Aigul , M.A. 2023. DEVELOPMENT OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS AN EFFECTIVE WAY TO SOLVE THE PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 402, 2 (апр. 2023), 430–439. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.485.