[1]
Nurmaganbetova, B., Rysmakhanova , G. , Kushenova Maira , K.M. , Mashayeva Ayagoz , M.A. и Ospanbayeva Aliya , O.A. 2023. THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE INNOVATIVE SPHERE OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 401, 1 (фев. 2023), 382–394. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.446.