[1]
Babazhanova Zhanat , Z. , Bekesheva, D. , Oralbayeva , A. , Primbetova, S. и Tolysbayeva Marzhan , T.M. 2023. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ: . Научный журнал «Вестник НАН РК» . 401, 1 (фев. 2023), 290–303. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.438.