[1]
Kadyrova, A. , Davletbayeva , .N. , Babazhanova Zhanat , Z. , Tolysbayeva , T.M. и Bogdanova Yelena , Y. 2022. DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 6 (дек. 2022), 322–338. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.411.