[1]
Abdykerimova, .E. , Turkmenbayev , A., Куанбаева, Б. и Kochanova, G. 2022. КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 6 (дек. 2022), 5–22. DOI:https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.386.