[1]
Lobanov Vladimir Aleksandrovich, Kaledin Anatoly Petrovich, Yuldashbayev Yusupzhan Artykovich, Filatov Anatoly Ivanovich, Ostapchuk Artem Mikhailovich, Makeeva Vera Mikhailovna, Stepanova Marina Vyacheslavovna и Baimukanov Dastanbek Asylbekovich 2020. RESEARCH RESULTS OF DECOY DUCKECOLOGY. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 3 (июн. 2020), 43–50.