[1]
Aitkhozhayeva Yevgeniya Zhamalkhanovna, Seilova Nurgul Abadullaevna, Tynymbayev Sakhybay, Tereikovska Liudmyla Alekseevna и Imanbayev Azamat Zhanatuly 2019. METHOD AND DEVICE FOR MODULUS REDUCTION. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 2 (апр. 2019), 220–225.