[1]
Tulibayeva Zhuldyz, Allaeva Nigora и Ustagaliyev Ernar 2019. SOME REMARKS ON THE DOCUMENTS ON THE HISTORY OF THE KHANATE OF KHIVA. Научный журнал «Вестник НАН РК» . 1 (фев. 2019), 229–235.