[1]
Atayeva M., Basikin, M., Kassymova G. K., Sydyk L, Triyono M. B., Arpentieva M. R., Dossayeva S. K., Kivlenok T. V. и Klepach Yulia Vladimirovna 2019. IMPROVING STUDENTS’ SELF EFFICACY IN SPEAKING ENGLISH BY USING GROUP-PRESENTATION . Научный журнал «Вестник НАН РК» . 6 (дек. 2019), 222–230.