[1]
Griksas Styapas Antanovich, Kalashnikov Valery Vasilievich, Dzhanabekova Gulmira Kumiskalievna, Funikov Grigori Albertovich, Ovchinnikov Anatoly Viktorovich, Kulmakova Natalia Ivanovna, Epifanov Victor Gennadiyevich, KhramtsovVitaly Vasilyevich, Sarimbekova Saule Nurgaliyevna и Erezhepova Makpal Shamakhanovna 2019. PRODUCTIVITY AND BIOLOGICAL FEATURES OF PIGS OF DOMESTIC AND CANADIAN BREEDING . Научный журнал «Вестник НАН РК» . 5 (окт. 2019), 29–35.